Çevre Mühendisliği Bölümü Nedir Hakkında Bilgi

27.11.2020
Blog Başlık
Çevre Mühendisliği programının amacı, hava, su, toprak gibi doğal kaynakların en iyi biçimde kullanılması,bunların kirlenmesine neden olan etkenlerin kaynaklarının kontrolü ve yok edilmesi, kirlenmenin yol açtığı estetik ve ekonomik kayıpların önlenerek insan sağlığına ve refahına uygun çev­re koşullarının oluşturulması konularında eğitim yapmaktır .
 
Programda  Okutulan  Belli  Başlı Dersler; Çevre Mühendisliği programının ilk yılında Matematik, Fizik, Kimya, Biyoloji gibi temel dersler okutulur . Daha sonraki yıllarda, çağdaş Çevre Mühendisliği'nin gerektirdiği mesleki bilgi ve beceriyi kazandıracak dersler verilir. Bunlar arasında ikinci yıldan başlayarak, Çevre Kimyası, Çevre Mikrobiyolojisi ve Kimyasal Mikrobiyoloji;bilgisayar kulla­nımı; hidrolik; hava, su ve toprak kaynaklarının geliştirilmesi, en iyi biçimde kullanılması,kirliliğin kontrolü ve önlenmesi ; katı, sıvı ve gaz atıkların, gerek alışılagelmiş gerekse ileri düzeyde teknikler kullanarak, çevreye zararsız hale getiril­ melerine yönelik sistemlerin projelendirilmeleri gibi dersler ve uygulama çalışmaları bulunmaktadır . Bölümlerde ayrıca yaz stajları ve uygulama dersleri zorunludur.
 
Mezunların Kazandıkları  Unvan ve Yaptıkları işler; Çevre Mühendisliğinden mezun olanlara "Çevre Mühendisi" unvanı verilir.Çevre mühendisi çevrede yapılan tüm üretim ve tüketim faaliyetlerinin insan sağlığına, refahına ve doğal dengeye zarar vermeyecek biçimde ayarlanması için gereken önlemleri araştırır ;su, toprak ve hava ortamlarında kalite kontrolleri yapar; fabrika atıklarının insan sağlığına zararlı hale gelmeye başladığı miktarı saptar ; yerleşim merkez­ lerinde kanalizasyon, su şebekesi gibi sistemlerin insan sağlığına en uygun biçimde yapılıp işletilmesi için gerekli önlemlerin alınmasına çalışır.
 
Çalışma Alanları; Çevre Mühendisliği çağımızın sorunu olan çevre kirlenmesini önlemeyi ve doğrudan insan sağlığını ve refahını korumayı amaçladığı için, önümüzdeki yıllarda daha da önem kaza­nacaktır. Çevre mühendislerinin çoğu planlamacı olarak Bayındırlık ve iskan Bakanlığı, Kültür Bakanlığı, Ulaştırma Bakanlığı, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı, Tarım, Orman ve Köy işleri Bakanlıkları, Karayolları Genel Müdürlüğü, DSI, iller Bankası, Belediyeler, gibi kamu kuruluşlarında görev alabilirler. Sağlık Bakanlığı Merkez ve il Teşkilatlarında ve Başbakanlık'a bağlı olan Çevre Genel Müdürlüğü'nde çevre mühendislerine büyük gereksinim duyulmaktadır . Özel çalışanlar yukarıda belirtilen  kamu  kurumları,  belediyeler ya da kişi ve firmaların araştırma ve planlama işlerini yapa­bilmekte, iller Bankası ve belediyelerce ihaleye çıkarılan şehir imar planlarını hazırlamaktadırlar . Ayrıca uzmanlaş­tıkları konulara göre ulaşım, tarihsel çevre, doğal çevre ve turizm planlaması konularında çeşitli iş alanları bulunmak­tadır.
 
Mesleğin Gelecek 10 Yıldaki Durumu:Çevre mühendisliği çağımızın sorunu olan çevre kirlenmesini önlemeyi hedef alarak insan ve çevre sağlığını korumayı amaçladığı için önümüzdeki yıllarda daha da önem kazanacaktır.
 
Mesleğin Gerektirdiği Özellikler:
-Araştırmaya meraklı, yaratıcı olması
-Dikkatli ve titiz bir gözlemci olması
-İş birliğine açık olması
-Fen bilimlerine özellikle kimya ve biyolojiyle ilgili ve bu alanda başarılı olması
-Gözlem verilerini bütünleştirme yeteneğine sahip olması
-Çevre sorunlarına duyarlı olması
-Ekonomi ve sosyoloji gibi sosyal alanlara da ilgi duyması
-Daha iyi ve sağlıklı bir çevre yaratabilmek için mücadeleci bir kişiliğe sahip olması gerekir.
 
Özel yurtlar geliri yüksek öğrenciler tarafından tercih edilmektedir.