Coğrafya Bölümü Nedir Hakkında Bilgi

27.11.2020
Blog Başlık
Coğrafya programının amacı; doğal çevrenin özellikleri ile çevre – insan ilişkileri, nüfus dağılımı ve ekonomik etkinlikler gibi  konularda  eğitim yapmaktır.
 
Programda  Okutulan  Belli  Başlı Dersler
Programın öğretim süresi dört yıldır . Öğretim sürecinde; Klimatoloji, Jeomorfoloji, Kartoğrafya, Nüfus Coğrafyası, Harita Uygulamaları, Yerleşme Coğrafyası, Toprak-Bitki Coğrafyası, Enerji Kaynakları, Turizm Coğrafyası, Sanayi Coğrafyası, Coğrafyada Metodoloji gibi derslerden oluşan bir program uygulanmaktadır .
 
Mezunların Kazandıkları Unvan ve Yaptıkları  işler; Coğrafya bölümünü bitirenler "Coğrafyacı" unvanı ile görev alırlar. Coğrafyacıların önemli bir  kısmı  öğretim, bir  kısmı ise araştırma alanında çalışırlar ve yaptıkları iş de çalıştıkları kuruma ve çalışma alanına göre değişir. Araştırma alanında çalışan coğrafyacı jeomorfoloji, iklim, bitki örtüsü, toprak, maden ve su kaynakları konularında incelemeler yapar . Coğrafyacı ayrıca, ulaşım sistemi ve ekonomik yapı üzerinde çalışır,  haritaları ve  istatistiksel  verileri değerlendirir.
 
Çalışma Alanları;Coğrafya programı mezunları, Ortaöğretim Alan Öğret­ menliği Tezsiz Yüksek Lisans eğitimini tamamladıkları takdir­ de ortaöğretim kurumlarında veya dershanelerde coğrafya, ilköğretim okullarında sosyal bilgiler öğretmeni olarak görev alabilirler Bunun dışında,yüksek lisans öğrenimi yapanlar, Meteoroloji işleri Genel Müdürlüğü, Harita Genel Müdürlüğü, MTA, Elektrik işleri Etüd idaresi, DSI,Karayolları Genel Müdürlüğü gibi kuruluşlarda ve çeşitli bakanlıklarda çalışabilirler .Ancak, bu kuruluşlardaki teknik eleman kadro­ larının sayısının kısıtlı olduğu gözden kaçırılmamalıdır .
 
Mesleğin Gelecek 10 Yıldaki Durumu:İş bulma olanaklarında gelecekte de pek fazla değişiklik olmayacaktır.
 
Mesleğin Gerektirdiği Özellikler:
-Doğayı incelemeye istekli olması
-Biyoloji, Jeoloji gibi doğal bilimlere; Sosyoloji, Tarih gibi toplum bilimlerine ilgi duyması  gerekir.
 
Öğrencilerin çoğu yurtlarda barınarak eğitim öğrertim hayatlarını devam ettirmektedir.