Arkeoloji Bölümü Hakkında Bilgi

23.11.2020
Blog Başlık
Genel Bilgiler
Alacağı Unvan:
Puan Türü: TM-3
Eğitim Süresi: 4
 
PROGRAMIN AMACI
 
Bu bölüm, insanlık tarihinin başlangıcından günümüze kadar geçen süreç içinde insan ve yaşadığı ortama ilişkin olarak yüzey, su altı araştırmaları ve kazılarla ele geçen her çeşit buluntu, bulgu ve kalıntıyı inceleyen, değerlendiren ve koruyan kişileri yetiştirir.
Buna ek olarak Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü, ağırlıklı olarak Eski Çağ sanatı ve tarihi hakkında derinlemesine bilgi sahibi olan uzmanların yetiştirilmesini amaçlar.
 
MESLEĞİN GEREKTİRDİĞİ ÖZELLİKLER
 
Mesleğin Gelecek 10 Yıldaki Durumu:
Tekniğin gelişimine paralel olarak modernleşmeyle bir- likte eski kültürlere ve eserlere de ilginin artması, restoras- yonun ön plana çıkması, tarihi eser turizminin gelişmesi mesleğe olan ilgiyi artırmaktadır.
 
 
Mesleğin Gerektirdiği Özellikler:
 
•  Tarih ve kültür konularına meraklı ve bu alanlarda başarılı olması
•  İyi bir gözlemci, araştırmacı, sabırlı ve açık havada çalışmaktan hoşlanan biri olması
•  Sözel düşünme, neden – sonuç ilişkisini ortaya çı- karabilme gücüne sahip ve bedence sağlam ol- ması gerekir.
 
ÇALIŞMA ALANLARI VE İŞ BULMA OLANAKLARI
 
Üniversitelerde öğretim görevlisi ya da araştırmacı olarak, Müzeler ve Anıtlar Genel Müdürlüğü’ne  bağlı çeşitli müze kültür ve tabiat varlıklarını koruma kuruluşları, özel müzeler, Vakıflar Genel Müdürlüğü, Maden Tetkik Arama Enstitüsü’nde çalışırlar. Ayrıca sanat galerilerinde yönetici, uzman ve araştırmacı olarak da görev alabilirler.
Her meslekte olduğu gibi alanında yetişmiş, konservatör (yarım eserlerin yapıştırılması), arkaik dönem heykeltıraşlığı, Helenistik  Çağ  mimarisi,  seramik  gibi  dallarda uzmanlaşmış olanlar, kültür ve tabiat varlıklarını koruma kuruluşları ve özel müzelerde, dil bilenler de turizm rehberi olarak çalışabilmektedirler.
 
Okulların bulunduğu konum ile yurtlara yakınlık mesafesini göz önünde bulundurarak tercih yapmakta fayda var.